உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

Dry Fruits and Nuts

Delight your friends and family this festive season with Muralis festive specials!

வடிப்பான்கள்

Masala Cashew 200gms

உண்மையான விலை Rs. 462.00 - உண்மையான விலை Rs. 462.00
உண்மையான விலை
Rs. 462.00
Rs. 462.00 - Rs. 462.00
தற்போதைய விலை Rs. 462.00

Indulge in the irresistible flavor of our Masala Cashew! Each 200g pack is bursting with spicy and aromatic masala seasoning, creating a unique and...

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்
உண்மையான விலை Rs. 462.00 - உண்மையான விலை Rs. 462.00
உண்மையான விலை
Rs. 462.00
Rs. 462.00 - Rs. 462.00
தற்போதைய விலை Rs. 462.00

Salted Cashew 200gms

உண்மையான விலை Rs. 462.00 - உண்மையான விலை Rs. 462.00
உண்மையான விலை
Rs. 462.00
Rs. 462.00 - Rs. 462.00
தற்போதைய விலை Rs. 462.00

Satisfy your cravings with our Salted Cashew nuts. Each pack contains 200gms of deliciously crunchy, lightly salted, and perfectly roasted cashews....

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்
உண்மையான விலை Rs. 462.00 - உண்மையான விலை Rs. 462.00
உண்மையான விலை
Rs. 462.00
Rs. 462.00 - Rs. 462.00
தற்போதைய விலை Rs. 462.00

Pepper Cashew 200gms

உண்மையான விலை Rs. 462.00 - உண்மையான விலை Rs. 462.00
உண்மையான விலை
Rs. 462.00
Rs. 462.00 - Rs. 462.00
தற்போதைய விலை Rs. 462.00

Add a kick of flavor to your snacking with our Pepper Cashew! Made with premium cashews and infused with zesty pepper, these 200gms packs are perfe...

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்
உண்மையான விலை Rs. 462.00 - உண்மையான விலை Rs. 462.00
உண்மையான விலை
Rs. 462.00
Rs. 462.00 - Rs. 462.00
தற்போதைய விலை Rs. 462.00