உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

Dry Fruits and Nuts

Delight your friends and family this festive season with Muralis festive specials!

வடிப்பான்கள்

 • Muralis Dry Fruits and Nuts Box Large

  உண்மையான விலை Rs. 799.00 - உண்மையான விலை Rs. 799.00
  உண்மையான விலை
  Rs. 799.00
  Rs. 799.00 - Rs. 799.00
  தற்போதைய விலை Rs. 799.00

  Discover the delightful medley of cashews, almonds, pistachios, dried figs, raisins, and dried kiwi in Muralis Dry Fruits. A unique combination pe...

  முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்
  உண்மையான விலை Rs. 799.00 - உண்மையான விலை Rs. 799.00
  உண்மையான விலை
  Rs. 799.00
  Rs. 799.00 - Rs. 799.00
  தற்போதைய விலை Rs. 799.00
 • Muralis Dry Fruits and Nuts Box Medium

  உண்மையான விலை Rs. 599.00 - உண்மையான விலை Rs. 599.00
  உண்மையான விலை
  Rs. 599.00
  Rs. 599.00 - Rs. 599.00
  தற்போதைய விலை Rs. 599.00

  Discover the delightful medley of cashews, almonds, pistachios, dried figs, raisins, and dried kiwi in Muralis Dry Fruits. A unique combination per...

  முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்
  உண்மையான விலை Rs. 599.00 - உண்மையான விலை Rs. 599.00
  உண்மையான விலை
  Rs. 599.00
  Rs. 599.00 - Rs. 599.00
  தற்போதைய விலை Rs. 599.00
 • Muralis Dry Fruits and Nuts Box Small

  உண்மையான விலை Rs. 399.00 - உண்மையான விலை Rs. 399.00
  உண்மையான விலை
  Rs. 399.00
  Rs. 399.00 - Rs. 399.00
  தற்போதைய விலை Rs. 399.00

  Discover the delightful medley of cashews, almonds, pistachios, raisins in Muralis Dry Fruits. A unique combination perfect for gifting! Delight y...

  முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்
  உண்மையான விலை Rs. 399.00 - உண்மையான விலை Rs. 399.00
  உண்மையான விலை
  Rs. 399.00
  Rs. 399.00 - Rs. 399.00
  தற்போதைய விலை Rs. 399.00